GM Health

Mommy juicy

เครื่องดื่มน้ำหัวปลีกล้วยผสมน้ำอินทผลัม ช่วยควบคุมการทำงาน
ทางด้านอารมณ์ของสมองให้ทำงานได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมเป็นอาหารบำรุงน้ำนมของคุณแม่ให้นมบุตร ทำให้มีน้ำนมเพียงพอต่อความต้องการของลูก

www.mommyjuicy.com
Line : @mommyjuicy
Facebook.com/mommyjuicy