GM Multimedia Public Company Limited.
Home | Subscribe Now!! | About us | Jobs | Contact us | Intranet  
GM Multimedia Public Company Limited.
  GM Facebook WP Facebook  
 
 
 
Vol.2 No.41 / 1-31 May 2013

   
Untitled Document
   
ถึงกลุ่มเป้าหมาย 100% เพราะนิตยสารที่ขายรายเดือนอย่างไรก็ต้องมียอดเหลือส่วนที่เหลือ คือเงินที่สูญเปล่าเพราะลงไป แล้วแต่ไม่มีคนเห็นแต่ GM BIZ แจกฟรี จึงไม่มียอดเหลือ นิตยสารทุกเล่มที่ออกไปจะมีคนเห็นโฆษณาสินค้าของคุณ

ด้วยการที่ GM BIZ เลือกแจกตามจุดสำคัญๆต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจง จึงตรงกลุ่มเป้าหมายกว่าการกระจายไปตาม แผงทั่วไป

เพราะเป็นการแจกยอดพิมพ์จึงสูงกว่านิตยสารแบบขายมาก ทำให้โฆษณาของคุณมีคนเห็นมากขึ้น

ด้วยการที่เป็นรายปักษ์จึงสามารถสื่อข่าวสารได้เร็วกว่ารายเดือน

จากผลสำรวจของสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทยระบุว่า ผู้ซื้อให้ความเชื่อถือกับโฆษณาที่ลงในนิตยสารมากกว่าทางสื่ออื่นๆ เนื่องจากสามารถอธิบายรายละเอียดสินค้าได้มากกว่า และความน่าเชื่อถือของตัวนิตยสารเองก็ทำให้โฆษณาที่ลง นั้นน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

ถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดี ผู้ซื้อนิตยสารอาจจะซื้อน้อยลงแต
่ไม่กระทบกับผู้อ่านของ GM BIZ

ด้วยการที่เราจำกัดจำนวนหน้าที่ประมาณ 30 หน้าทำให้ โฆษณาของคุณไม่จมหายไปเหมือนในนิตยสารรายเดือนที่มี ร้อยหรือสองร้อยหน้าแต่ไม่รู้ว่าโฆษณาสินค้าของคุณหลงไป อยู่ไหน


 
 
     
 
  GM Multimedia Public Company Limited.
     
 
Copyright © 2008 GM Multimedia Public Company Limited. GM WebMail | GM Web Space | Contact Us |Advertising